...

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „Daiphone”

§1

 1. Regulamin – oznacza ten regulamin.

 2. Sklep internetowy, Sklep – sklep internetowy pod nazwą daiphone, prowadzony pod domeną www.daiphone.com

 3. Formularz odkupu – formularz w którym Klient wybiera model telefonu lub innego urządzenia elektronicznego z gamy dostępnej na stronie sklepu internetowego, który chce zaoferowa

 4. do odkupu oraz uzupełnia wymagane dane.

 5. Właściciel Sklepu internetowego – Magnares sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Henryka Pachońskiego 5C /93, 31-223 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000808481

 6. Klient – Klient indywidualny i firmowy o ile w treści Regulaminu nie wskazano inaczej.

 7. Klient indywidualny – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (powyżej 18 lat), która sprzedaje lub nabywa towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Klient firmowy – osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 9. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Właścicielem Sklepu internetowego a Klientem indywidulanym lub firmowym w ramach systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, na mocy której Właściciel Sklepu kupuje Produkt od Klienta.

 10. Produkt – telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne znajdujące się na liście dostępnej na stronie Sklepu Internetowego.

§ 2

 1. Produkty podlegające procesowi weryfikacji i odkupu:

 1. Produkt musi pochodzić z listy wskazanej na stronie www.daiphone.com

 2. Produkt może być nowy lub używany.

 3. Klient zobowiązany jest do posiadania i przedłożenia wraz z Produktem dowodu jego zakupu.

 4. Każdy Produkt nieużywany musi posiadać czytelny dowód zakupu (faktura lub paragon).

 5. Klient oświadcza, że Produkt: nie jest obciążony zastawem lub innymi prawami i/lub roszczeniami osób trzecich, nie został nabyty w systemie sprzedaży ratalnej a w przypadku nabycia w systemie ratalnym raty zostały w całości spłacone, nie pochodzi z kradzieży ani z innego źródła, które na terenie Polski i UE może być uznane za niezgodne z przepisami.

 6. W przypadku, gdy Klient nie posiada dowodu zakupu Produktu, akceptując regulamin Klient oświadcza, że Produkt został nabyty z legalnego źródła, a w szczególności, że nie został nabyty wskutek kradzieży, lub innych podobnych czynności. W przypadku, gdyby okazało się, że oświadczenie Klienta, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest niezgodne z prawdą, Sklep jest uprawniony do żądania zwrotu ceny zapłaconej za Produkt, przekazania danych Klienta oraz danych transakcji dokonanej z Klientem, a także Produktu uprawnionym organom.

 7. Sklep ma prawo do samodzielnej weryfikacji pochodzenia Produktu.

 8. Sklep ma prawo odmówić odkupu każdego Produktu bez podania przyczyny; produkt nie podlega odkupowi w przypadku, gdy przy danym modelu widnieje informacja, iż opcja odkupu została zawieszona do odwołania.

 9. Klient jest zobowiązany we własnym zakresie do trwałego usunięcia wszelkich danych osobowych znajdujący się w pamięci Produktu (np. wpisy do książki adresowej, wiadomości, zdjęcia, nagrania video); w przypadku otrzymania Produktu zawierającego dane osobowe Sklep dokona ich natychmiastowego i nieodwracalnego zniszczenia na ryzyko Klienta.

 1. Proces odkupu Produktu

 1. W celu zaoferowania Produktu do odkupu przez Sklep, Klient wypełnia Formularz odkupu oraz wysyła Produkt wraz z posiadanymi akcesoriami (oryginalne pudełko, ładowarka, słuchawki, instrukcja, gwarancje itp.) oraz oryginałem dowodu zakupu do Sklepu. Oferowana przez Sklep cena odkupu jest ofertą wstępną, która może podlegać zmianie po dokonaniu weryfikacji stanu technicznego Produktu. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Sklep dokonuje weryfikacji stanu technicznego Produktu i w razie potrzeby weryfikuje wstępną wycenę Produktu oraz oferuje Klientowi cenę odkupu w terminie 24h od momentu otrzymania Produktu. W przypadku dużej liczy Produktów do weryfikacji, termin może zostać przez Sklep wydłużony.

 3. Klient dokonuje samodzielnej oceny stanu technicznego Produktu wg. kryteriów wskazanych w formularzu oceny przy zastosowaniu skali: dostateczny, dobry, uszkodzony.

 4. Na stronie www.daiphone.com Sklep podaje cennik odkupu Produktu, który ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Sklep nie ma obowiązku odkupu Produktu w podanej w cenniku cenie.

 5. Po weryfikacji stanu technicznego Produktu przez Sklep, Klient może otrzymać ofertę odkupu; w przypadku weryfikacji technicznej zgodnej z oceną stanu technicznego Produktu wskazaną przez Klienta Sklep zrealizuje płatność za Produkt za pośrednictwem wybranego przez Klienta kanału transferu środków pieniężnych; wiążąca Sklep realizacja płatności jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży Produktu.

 6. Sklep nie jest zobowiązany do nabycia każdego zaoferowanego do odkupu Produktu.

 7. W przypadku braku oferty odkupu w szczególności z uwagi na negatywną weryfikacje techniczną Produktu Sklep odsyła Produkt do Klienta.

 8. W przypadku, gdy przesłany Produkt jest niezgodny z Regulaminem, lub oświadczeniem Klienta złożonym w Formularzu odkupu lub rażąco odbiega od stanu wskazanego w tym Formularzu, Sklep może odmówić odkupu i zwróci Produkt do Klienta.

 9. Po weryfikacji Produktu i zmianie wstępnej ceny odkupu Sklep przedstawi Klientowi ofertę odkupu przesyłając ją na wskazany w formularzu odkupu adres e-mail.

 10. Klient w terminie 3 dni od otrzymania oferty może ją przyjąć poprzez zwrotne przesłanie wiadomości email do Sklepu. Brak odpowiedzi w podanym 3-dniowym terminie oznacza, że Klient oferty nie przyjął i przestaje ona wiązać.

 11. Z chwilą przyjęcia przez Klienta oferty odkupu pomiędzy Klientem a Sklepem zostaje zawarta umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 1. Wysyłka Produktu

 1. w Formularzu odkupu Klient wskazuje sposób odbioru Produktu od Klienta – paczkomat/kurier.

 2. Klient po dokonaniu samodzielnej weryfikacji Produktu i wyrażeniu oświadczenia złożeniu oferty sprzedaży Produktu otrzyma od Sklepu elektroniczne potwierdzenie otrzymania oferty – potwierdzenie otrzymania oferty nie oznacza jej przyjęcia; następnie Klient otrzyma informację z danymi o wysyłce, numer paczkomatu/data odbioru Produktu przez kuriera – w zależności od wskazanej formy odbioru Produktu od Klienta

 3. Klient wysyła do Sklepu Produkt wraz z posiadanymi akcesoriami i/lub dokumentacją wskazaną szczegółowo w Regulaminie.

 4. Klient ma obowiązek zapakować Produkt w bezpieczny sposób, w pudełku w folie bąbelkowa w szczególności w sposób wskazany na stronie Sklepu. Jeśli Produkt nie będzie zapakowany we skazany sposób Sklep może odmówić odbioru Produktu i taka przesyłka zostanie zwrócona do Klienta.

 5. W przypadku stwierdzenia, że stan techniczny Produktu odbiega całkowicie od stanu zadeklarowanego w Formularzu odkupu, albo Produkt jest kradziony lub obciążony prawami osób trzecich Sklep odeśle Produkt do Klienta na jego koszt.

 6. Wysyłka Produktu do Sklepu oraz przez Sklep do Klienta możliwa jest w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 7. Klient zapewnia, że Urządzenie nie jest obciążone żadnymi prawami i roszczeniami osób trzecich stojącymi na przeszkodzie jego sprzedaży i przeniesieniu własności.

§3

 1. Umowa sprzedaży Produktu zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Sklep oferty sprzedaży Produktu złożonej Sklepowi przez Klienta lub akceptacji oferty złożonej przez Sklep wobec Klienta wskutek weryfikacji technicznej Produktu dostarczonego do Sklepu. Każdorazowo akceptacja oferty sprzedaży jest dokonywana po technicznej weryfikacji Produktu.

 2. Oferta sprzedaży zostaje złożona przez Klienta poprzez wypełnienia i przesłanie formularza Odkupu.

 3. Akceptacja oferty sprzedaży następuje – pod warunkiem potwierdzenia faktycznego stanu technicznego Produktu ze stanem zadeklarowanym w Formularzu odkupu – z chwilą przesłania Klientowi ceny za Produkt.

 4. Klient wysyła Produkt do Sklepu w terminie do 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia akceptacji oferty. Jeśli klient nie wyśle produktu w tym terminie oferta przestaje być wiążąca dla Sklepu.

 5. Czas weryfikacji technicznej i weryfikacji wyceny Produktu dla Klienta wynosi nie dłużej niż 24 godziny od momentu otrzymania Produktu przez Sklep. W przypadku, gdy w trakcie weryfikacji okaże się, że stan Produktu znacząco różni się ze stanem zadeklarowanym w Formularzu odkupu, czas ten może ulec wydłużeniu od 1 do 5 dni roboczych

 6. Weryfikacja nie nastąpi w ciągu 24 godzin, jeżeli Produkt zostanie wysłany po godzinie 12 w piątek.

 7. Po weryfikacji Produktu przez Sklep, a w szczególności jeśli Sklep stwierdzi, że oświadczenia zawarte w Formularzu odkupu nie są zgodne z rzeczywistym stanem Produktu Sklep może zaoferować nową cenę odkupu Produktu.

 8. Oferta odkupu Produktu otrzymana od Sklepu wiąże Klienta od chwili przesłania Klientowi oferty i przestaje wiązać jeśli Klient nie przyjmie oferty w terminie 3 dni od daty jej otrzymania.

 9. Przyjęcie oferty przez Klienta następuje poprzez przesłanie odpowiedzi „Zgadzam się na ofertę” lub innej dostatecznie wyrażającej wolę przyjęcia oferty w mailu z ofertą otrzymaną od Sklepu.

 10. Jeśli Klient przyjmie ofertę ceny za Produkt Sklep zrealizuje płatność za Produkt za pośrednictwem wybranego przez Klienta kanału transferu środków pieniężnych w terminie do 7 dni; wiążąca Sklep realizacja płatności jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży Produktu. Brak przyjęcia oferty przez Klienta spowoduje odesłanie do Klienta Produktu z zastrzeżeniem, iż Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych usuniętych z pamięci Produktu podczas procesu weryfikacji technicznej.

 11. Nabycie Produktu przez Sklep nie powoduje powstania po stronie Sklepu zobowiązań przystąpienia, bądź realizacji umów abonenckich telefonów komórkowych lub innych zobowiązań umownych związanych z Produktem.

§4

1. Sklep realizuje propozycję zawarcia umowy odkupu z Klientem według kolejności przesłanych Produktów.

2.Czas realizacji wyceny i weryfikacji stanu technicznego Produktu wynosi do 24h – jeżeli wystąpią trudności z weryfikacja ze względów na niepoprawność, błędne dane z wcześniejszą konfiguracja online lub inne przyczyny mające wymiar siły wyższej (w szczególności brak dostępu przez Sklep do sieci Internet, energii elektrycznej, niezawiniony przez Sklep brak możliwości odbioru Produktów z punktu odbioru) czas może się wydłużyć od 1 do 5 dni roboczych.

3. Jeżeli Klient, zdecyduje się na odwołanie/anulowanie sprzedaży podczas kiedy możliwość przesłania Produktu została opłacona przez Sklep wówczas zobowiązany będzie do opłacenia kosztu przesyłki.

4. Jeżeli Klient nieprawidłowo ocenił stan swojego urządzenia i nie zaakceptuje nowej wyceny zaoferowanej przez Sklep Produkt zostanie odesłany do Klienta.

5. Jeżeli Produkt jest zablokowany hasłem lub dostęp zabezpieczony w inny sposób Klient powinien odblokować je zdalnie lub upoważnić Sklep do odblokowania Produktu w jego imieniu; w innym wypadku urządzenie ze względu na brak możliwości odblokowania zostanie odesłane do Klienta za pobraniem w kwocie 50zł.

6. Klient zwalnia Sklep od wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z ich prawami odnośnie własności Książek.

§5

1. Sklep po sprawdzeniu Produktu otrzymanego od Klienta realizuje płatność za pośrednictwem wybranego w Formularzu odkupu przez Klienta kanału transferu środków pieniężnych.

2. Zapłata za Produkt jest realizowana w ciągu 24 h od otrzymania przez Sklep Produktu pod warunkiem spełnienia wymagań wskazanych w regulaminie w szczególności w zakresie możliwości dokonania weryfikacji technicznej Produktu. Wraz z przyjęciem oferty sprzedaży Sklep poinformuje Klienta drogą mailową o dokonaniu zapłaty.

3. W przypadku przekazu pocztowego transakcja jest płatna w zależności od kwoty jaka ma zostać dostarczona do klienta. (między 3 a 10 %)

§6

1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.phpwww.uokik.gov.pl/wazne_adresy.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

a) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

b) zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adreswww.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl .

3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Skup i Klient wyrażą na to zgodę.

§ 7

1. Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. Sklep ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie Produkty.

3. Odpowiedzialność Sklepu jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości ceny zapłaconej za Produkt. Sklep ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

4. Wszelkie spory między Sklepem internetowym a klientem firmowym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

5. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

§ 8

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

2. Sklep ma prawo do zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiana kursu walut, zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem, zmiany danych Sklepu, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

3. Do korzystania ze Sklepu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa i łącze internetowe.

§ 9

Magnares sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Henryka Pachońskiego 5C /93, 31-223 Kraków przetwarza Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny, oraz zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Magnares sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Henryka Pachońskiego 5C /93, 31-223 Kraków (dalej: „Administrator”).

Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Magnares sp. z o.o., ul. Henryka Pachońskiego 5C /93, 31-223 Kraków lub drogą e-mailową info@magnares.net lub też telefonicznie pod numerem: +48 661 263 846

II. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, okres przechowywania danych

Dane osobowe pozyskane od Państwa przetwarzane są w następującym celu:

a) dane osobowe przekazywane przy zamówieniu towarów czy usług i rejestracji konta zamawiającego w sklepie internetowym www.daiphone.com – w celu realizacji umowy zawartej z klientem, przez czas obowiązywania umowy z klientem,

b) dane osobowe przekazywane podczas kontaktu mailowego czy też telefonicznego – w celu skontaktowania się z klientem o udzielenia mu wyjaśnień, odpowiedzi na pytania – przez okres kontaktowania się z klientem,

c) dane osobowe przekazane podczas rejestracji konta zamawiającego – dla potrzeb rejestracji konta w sklepie internetowym oraz wykonania zawartej umowy, kontaktowania się z klientem – przez okres posiadania konta zamawiającego,

d) dane osobowe przekazane podczas zapisywania się na subskrypcję newslettera – w celu wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) – do czasu cofnięcia zgody.

Po upływie okresu przechowywania danych wskazanego powyżej dane osobowe klientów mogą być przechowywane w celu:

a) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy, windykacji należności prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych, – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, dot. rękojmi, – zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

b) przechowywania dla celów zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonaniu umowy zawartej z klientem i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy (kontakt z klientem) oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami.

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych jest udzielona zgody osoby przekazującej swoje dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji celu dla którego są one podawane przez klienta. Bez podania danych usługa nie będzie w mogła zostać wykonana, np. nie dostarczenie zamówienia.

III. Komu są udostępnianie dane osobowe

Państwa dane udostępniamy jedynie podmiotom wskazanym w regulaminie sklepu internetowego, tj. firmom dostarczającym zamówienia, bankom, firmie realizującej płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych, a także podmiotowi realizującemu usługi księgowe, prawne na rzecz Administratora.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

IV. Państwa uprawnienia

W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

W dowolnym momencie udzielona zgoda może zostać cofnięcia, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jak również mają Państwo możliwość żądania od Administratora do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.

Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:

a) kontakt pisemny: Magnares sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Henryka Pachońskiego 5C /93, 31-223 Kraków

b) kontakt e-mailowy: info@magnares.net

c) kontakt telefoniczny pod numerem: +48 661 263 846

V.Prawo sprzeciwu

Niezależnie od uprawnień określonych powyżej przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.

VI. Skarga

Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisu prawa.

VII. Ochrona danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu. Dane osobowe klienta przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2019r.

SCROLL UP