LG V20

15,00 123,00 

Dobry
Dostateczny
Uszkodzony