Pad Xbox One

Dobry
Dostateczny
Uszkodzony
V1
V2

Dobry
Dostateczny
Uszkodzony
V1
V2