LG V40

57,00 385,00 

Dobry
Dostateczny
Uszkodzony