LG V30

38,00 284,00 

Dobry
Dostateczny
Uszkodzony