LG V30

40,00 300,00 

Dobry
Dostateczny
Uszkodzony