DJI Phantom 4 PRO V2.0

Dobry
Dostateczny
Uszkodzony

Dobry
Dostateczny
Uszkodzony